fbpx

Condicions de Reserva

CONDICIONS D’ÚS

1. INTRODUCCIÓ
El present document (conjuntament amb tots els documents en ell esmentats) estableix les condicions per les que es regeix l’ús d’aquesta pàgina web (caltip.cat) i la compra de productes en la mateixa (d’ara endavant, les “Condicions”).

Li preguem que llegeixin atentament les presents Condicions, el nostre Avís Legal, Política de Privacitat i Política de cookies abans d’usar aquesta pàgina web. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través de la mateixa vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per la nostra Política de Privacitat, per la qual cosa si no està vostè d’acord amb totes les Condicions no ha d’usar aquesta pàgina web. Aquestes Condicions podrien ser modificades.

És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que les condicions vigents al moment de la realització de comandes(tal com aquest es defineix més endavant) o a falta d’aquest, en el moment d’ús de la pàgina web seran les que li resultin aplicables. Si té alguna pregunta relacionada amb les Condicions o la Política de Protecció de Dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte. El contracte podrà formalitzar-se, a elecció seva, en qualsevol dels idiomes en què les Condicions estan disponibles en aquesta pàgina web.

2. LES NOSTRES DADES
La reserva d’espais i serveis, a través d’aquesta pàgina web, es realitza sota la denominació CAL TIP COOPERATIVA DE CONEIXEMENT SCCL, amb C.I.F. F66617515 amb domicili en Carrer Or, 42 local, 08012 Barcelona, (Barcelona) i amb les següents dades de contacte: 93.639 83 69 / info@caltip.cat.

3. LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES A AQUESTA PÀGINA WEB
La informació o dades personals que ens faciliti sobre vostè es tractaran de conformitat a l’establert en la Política de Privacitat. En fer ús d’aquesta pàgina web vostè consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que ens faciliti són verídiques i es corresponen amb la realitat.

4. ÚS DEL NOSTRE LLOC WEB
En fer ús d’aquesta pàgina web i realitzar comandes a través de la mateixa vostè es compromet a:

  1. Fer ús d’aquesta pàgina web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlides.
  2. No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comada d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-la i informar a les autoritats pertinents.
  3. Facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consent que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si és necessari (veure la nostra Política de Privacitat).

Si no ens facilita vostè tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda. En realitzar una comanda a través d’aquesta pàgina web, vostè declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes.

5. DISPONIBILITAT DEL SERVEI
Els serveis que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web estan únicament disponibles segons disponibilitat indicada en els espais de reserva de la mateixa.

6.COM FER UNA COMANDA
Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online i fer clic a “Autoritzar pagament”. Seguidament, vostè rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda (la “Confirmació de Comanda”).

7. DISPONIBILITAT DE LES RESERVES
Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat d’espais. Si es produïssin dificultats pel que fa al subministrament del servei, li donarem l’opció de variar la data o li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués vostè haver abonat.

8. PREU I PAGAMENT
Els preus de la pàgina web inclouen IVA.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les reserves ja realitzades. Una vegada que hagi seleccionat tots els articles que desitja comprar, aquests s’hauran afegit a la seva cistella i el pas següent serà tramitar la comanda i efectuar el pagament. Per a això, haurà de seguir els passos del procés de compra, emplenant o comprovant la informació que en cada pas se li sol•licita. Així mateix, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, podrà modificar les dades de la seva comanda. A més, si és vostè un usuari registrat, disposa d’un detall de totes les comandes realitzades a l’apartat ‘El meu Compte’.

Podrà utilitzar com a mitjà de pagament les targetes Visa, Mastercard, American Express i AffinityCard i PayPal.

En fer clic a “Autoritzar Pagament” vostè està confirmant que la targeta de crèdit és seva.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

9. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

De conformitat amb el que es disposa a l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes o serveis s’entendrà localitzat al territori d’aplicació de l’IVA espanyol.

Vostè ens autoritza expressament a emetre la factura en suport electrònic. No obstant, podrà indicar-nos en qualsevol moment la seva voluntat de rebre una factura en suport paper, en aquest cas, emetrem i remetrem la factura en aquest format.

10. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

No tindrà vostè dret a cap reemborsament ni a desistir del contracte l’objecte del qual sigui la reserva d’espais i serveis lligats al mateix, un cop s’hagin utilitzat aquests.

11. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
Tret que expressament es disposi el contrari en les presents Condicions, la nostra responsabilitat en relació amb qualsevol servei adquirit a la nostra pàgina web estarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest producte.

No obstant l’anterior, i excepte disposició legal en sentit contrari, no acceptarem cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

* pèrdues d’ingressos o vendes;

* pèrdua de negoci;

* lucre cessant o pèrdua de contractes;

* pèrdua d’estalvis previstos;

* pèrdua de dades;

* pèrdua de temps de gestió o d’horari d’oficina.

A causa de la naturalesa oberta d’aquesta pàgina web i a la possibilitat que es produeixin errors en l’emmagatzematge i transmissió d’informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d’aquesta pàgina web tret que s’estableixi expressament el contrari en la mateixa. Totes les descripcions de productes, informacions i materials que figuren en aquesta pàgina web es subministren como a “cos cert” i sense garanties expresses o implícites sobre els mateixos excepte les establertes legalment. En aquest sentit, si vostè contracta com a consumidor i usuari, estem obligats a lliurar-li articles que siguin conformes amb el Contracte, responent davant de vostè de qualsevol falta de conformitat que existeixi al moment del lliurament del producte. S’entén que els productes són conformes amb el Contracte sempre que (i) s’ajustin a la descripció realitzada per nosaltres i posseeixin les qualitats que haguem presentat en aquesta pàgina web, (ii) siguin aptes per als usos als que ordinàriament es destinen els productes del mateix tipus i (iii) presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que siguin fonamentadament esperables.

Els productes que venem, especialment els productes d’artesania, sovint poden presentar les característiques dels materials naturals que s’utilitzen en la fabricació. Aquestes característiques, com ara variació en les vetes, a la textura, en els nusos i en el color, no tenen la consideració de defectes o tares. Ben al contrari, hauria de comptar amb la seva presència i apreciar-les. Únicament seleccionem els productes de la màxima qualitat, però les característiques naturals són inevitables i han de ser acceptades com a part de l’aparença individual del producte.

12. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
Vostè reconeix i consent que tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat industrial i intel•lectual sobre els materials o continguts que s’aporten com a part de la pàgina web ens corresponen en tot moment a nosaltres o a els qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Vostè podrà fer ús d’aquest material únicament en la forma en què l’hi autoritzem expressament nosaltres o els qui ens van atorgar llicència per al seu ús. Això no li impedirà utilitzar aquesta pàgina web en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda o dades de Contacte.

13. VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS
Vostè no ha de realitzar un ús indegut d’aquesta pàgina web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. Vostè no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web. Vostè es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït. L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. Informarem de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant. Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, deixarà immediatament d’estar autoritzat a usar aquesta pàgina web. No serem responsables de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als que la mateixa re-adreça.

14. LINKS DES DE LA NOSTRA PÀGINA WEB
En el cas que nostra pàgina web contingui links a altres pàgines web i materials de tercers, aquests links es faciliten únicament a efectes informatius, sense que nosaltres tinguem control algun sobre el contingut d’aquestes pàgines web o materials. Per tant, no acceptem responsabilitat alguna per qualsevol dany o pèrdua derivada del seu ús.

15. COMUNICACIONS PER ESCRIT
La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. Mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web, vostè accepta que la major part d’aquestes comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic o li facilitarem informació penjant avisos en aquesta pàgina web. A efectes contractuals, vostè consent a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà als seus drets reconeguts per llei.

16. NOTIFICACIONS
Les notificacions que vostè ens enviï hauran d’enviar-se preferiblement a través del nostre formulari de contacte. D’acord al que es disposa en la clàusula 15 anterior i tret que s’estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé a l’e-mail o bé a l’adreça postal facilitada per vostè a l’hora de realitzar un comanda. S’entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament tramitades en el mateix instant en què es pengin a la nostra pàgina web, 24 hores després d’haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d’una carta, que tenia l’adreça correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada a correus o en una bústia i, en el cas d’un correu electrònic, que el mateix va ser enviat a l’adreça de correu electrònic especificada per el receptor.

17. CESSIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS
El Contracte és vinculant tant per a vostè com per a nosaltres, així com per als nostres respectius successors, cessionaris i drethavents. Vostè no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, sense haver obtingut el nostre consentiment previ per escrit. Podem transmetre, cedir, gravar, subcontractar o de qualsevol altra manera transferir un Contracte o algun dels drets o obligacions derivats del mateix, en qualsevol moment durant la vigència del Contracte. Per evitar qualsevol dubte, aquestes transmissions, cessions, gravàmens o altres transferències no afectaran els drets que, si escau, vostè, com a consumidor, té reconeguts per llei ni anul•laran, reduiran o limitaran de qualsevol altra forma les garanties, tant expresses com a tàcites, que li haguéssim pogut atorgar.

18. ESDEVENIMENTS FORA DEL NOSTRE CONTROL
No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions que assumim a l’empara d’un Contracte, la causa del qual es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable (“Causa de Força Major”). Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i entre uns altres, els següents:

1. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
2. Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
3. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
4. Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
5. Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
6. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

S’entendrà que les nostres obligacions derivades de Contractes quedaran suspeses durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d’una ampliació en el termini per complir aquestes obligacions per un període de temps igual al que duri la Causa de Força Major. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució que ens permeti complir les nostres obligacions en virtut del Contracte malgrat la Causa de Força Major.

19. RENÚNCIA
La falta de requeriment per la nostra banda del compliment estricte per la seva banda d’alguna de les obligacions assumides per vostè en virtut d’un Contracte o de les presents Condicions o la falta d’exercici per la nostra banda dels drets o accions que ens poguessin correspondre en virtut d’aquest Contracte o de les Condicions, no suposarà renúncia ni limitació alguna en relació amb aquests drets o accions ni li exonerarà a vostè de complir amb tals obligacions. Cap renúncia per la nostra banda a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats del Contracte o de les Condicions. Cap renúncia per la nostra banda a alguna de les presents Condicions o als drets o accions derivats del Contracte es farà efectiva, tret que s’estableixi expressament que és una renúncia i es formalitzi i se li comuniqui a vostè per escrit de conformitat amb el que es disposa en l’apartat de Notificacions anteriors.

20. NUL·LITAT PARCIAL
Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d’un Contracte fossin declarades nul•les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul•litat.

21. ACORD COMPLET
Les presents Condicions i tot document al que es faci referència expressa en les mateixes constitueixen l’acord íntegre existent entre vostè i nosaltres en relació amb l’objecte de les mateixes i substitueixen a qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda entre vostè i nosaltres verbalment o per escrit.

Vostè i nosaltres reconeixem haver consentit la celebració del Contracte sense haver confiat a cap declaració o promesa feta per l’altra part o que pogués inferir-se de qualsevol declaració o escrit en les negociacions establertes pels dos abans d’aquest Contracte, excepte allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

Ni vostè ni nosaltres disposarem d’acció enfront de qualsevol declaració incerta realitzada per l’altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data del Contracte (tret que s’hagués fet tal declaració incerta de forma fraudulenta) i l’única acció que disposarà l’altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que es disposa a les presents Condicions.

22. EL NOSTRE DRET A MODIFICAR AQUESTES CONDICIONS
Tenim dret de revisar i modificar les presents Condicions en qualsevol moment.

Vostè estarà subjecte a les polítiques i Condicions vigents al moment en què usi la present pàgina web o efectuï cada comanda, tret que per llei o decisió d’organismes governamentals haguem de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques, Condicions o Declaració de Privacitat, en aquest cas, els possibles canvis afectaran també a les comandes que vostè hagués fet prèviament.

23. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través d’aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina web o amb aquests contractes serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Si vostè està contractant com a consumidor, res en la present clàusula afectarà als drets que com tal li reconeix la legislació vigent.

24. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS
Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens els faci arribar a través del nostre formulari de contacte. A més, tenim fulles oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol•licitar-les trucant al telèfon 93 639 83 69 o a través de nuestro formulario de contacto.

En el següent enllaç pot descarregués el Model de formulari de desistiment: document pdf. Si vostè com a consumidor considera que els seus drets han estat vulnerats, pot dirigir-les seves queixes a través de l’adreça de correu electrònic info@caltip.cat per tal de sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies. En aquest sentit, si l’adquisició entre vostè i nosaltres s’ha celebrat en línia a través del nostre lloc web, d’acord amb el Reglament Nº 524/2013 de la UE, l’informem que vostè té dret a sol·licitar amb nosaltres una resolució extrajudicial de controvèrsies en matèria de consum accessible a través de l’adreça d’Internet http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies